Bröllop

Gällande medlemsvillkor

Uppdaterad 22 juli 2021

Life of Svea AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm

Villkor mellan Life of Svea AB (orgnr 556650-2422), Ägare till Bröllopstorget.se nedan kallad Bröllopstorget, och den fysiska person som registrerar medlemskap i Bröllopstorget och dess webbplats (nedan kallad medlem).

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Bröllopstorget och dess webbplats. Bröllopstorget är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom presentationssida, bildgalleri, meddelandefunktion, blogg m.fl. samt information (nedan gemensamt benämnda ”tjänster”) kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. De här villkoren gäller för medlemskap i Bröllopstorget.

Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person/företag. Om flera personer/företag nyttjar samma internetabonnemang för Bröllopstorgets tjänster får varje person/företag registrera varsitt medlemskap. Dock samregistreras medlemmar till sitt internetabonnemang i upprätthållningen vilket innebär ett gemensamt straffansvar vid överträdelser.

2. Medlemskap

2.1 Bröllopstorget hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Du som vill bli medlem skall registrera de uppgifter som Bröllopstorget efterfrågar. Registrering leder till medlemskap på Bröllopstorget. Genom registreringen godkänner du villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.

2.2 Medlemmen/företaget lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Bröllopstorget med automatisk databehandling hanterar personuppgifter om medlemmen/företaget. Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som medlemmen valt att registrera eller publicera på Bröllopstorget.se. Såväl person- som adressuppgifter hanteras under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. Erbjudanden och varuprover kan komma från tredje part. Detta kan ske både via e-post och brev om medlemmen godkänt detta. Bröllopstorget är dock alltid avsändare och personuppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part. Medlemmen/företaget kan när som helst ändra detta godkännande genom att kontakta Bröllopstorgets support (support@brollopstorget.se).

2.3 Allt material som publiceras av medlemmen/företaget via dialogtjänster (för närvarande diskussionsforum, bloggar och annonstjänster) innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Bröllopstorget eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Bröllopstorget.se accepterar medlemmen/företaget att Bröllopstorget använder informationen som publicerats av medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till medlemmen/företaget.

2.4 Medlemmen/företaget har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknat) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan medlemmen/företaget (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter/uppgifter för marknadsföringsändamål, uppgifterna spärras då från sådan användning.
(support@brollopstorget.se)

3. Medlemmens ansvar och skyldigheter

3.1 Medlemmen/företaget är själv ansvarig för det medlemmen/företaget skriver eller på annat sätt publicerar i forumet. Se även punkt 4.33.2 Många av tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare villkor eller regler som medlemmen/företaget måste tillgodogöra sig innan tjänsten nyttjas. När dessa tjänster nyttjas godkänner medlemmen/företaget ytterligare villkor eller regler som tillämpas för tjänsten.

3.3 Medlemmen/företaget ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;- är olagliga i Sverige- är i strid med tjänstens ytterligare villkor eller regler- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips och PLUS-kunder).

3.4 Vidare ansvarar medlemmen/företaget för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen/företaget är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje tjänsts anmälningsfunktion.

3.5 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna. Medlemmen/företaget förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

4. Bröllopstorgets ansvar och begränsningar

4.1 Bröllopstorget ansvarar för att hålla tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.

4.2 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Bröllopstorget i skälig omfattning bistå medlemmen genom support på email support@brollopstorget.se.

4.3 Bröllopstorget kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom tjänsterna, dock gör Bröllopstorget sitt bästa för att upprätthålla tjänsterna på bästa sätt. Bröllopstorget tar vidare inget ansvar för medlemmens/företagets eller andras användande av tjänsterna eller för information eller data som medlemmen/företaget eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

4.4 Bröllopstorget ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via tjänsterna. Bröllopstorget kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, Bröllopstorgets eller andras tjänster.

4.5 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen/företaget följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Bröllopstorget rätt men har ej skyldighet att granska information och data som medlemmen/företaget kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Utan varsel äger Bröllopstorget rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Bröllopstorgets bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Bröllopstorget.

5. Giltighetstid och uppsägning

5.1 Medlemskapet gäller tillsvidare för privatpersoner, för företag gäller betalad tid. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta supporten via mailadressen support@brollopstorget.se. Företag kan dock inte få pengarna tillbaka vid valet att säga upp medlemskapet.

5.2 När medlemmen/företaget har sagt upp sitt medlemskap ska Bröllopstorget inom en skälig tid radera all behandlad information om medlemmen/företaget samt tjänster som medlemmen/företaget publicerat eller valt att göra tillgängliga, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom diskussionsforumet, kommentarer i andras gästböcker eller bloggar. I undantagsfall kan även sådan information raderas. Dessa uppgifter ska då anmälas till supporten för radering separat och behandlas då enligt de regler och villkor som gäller för varje tjänst. Bröllopstorget kan dock aldrig garantera att allt som medlemmen/företaget publicerat via dialogtjänsterna kan raderas.

5.3 I det fall medlemmen missbrukar tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 3.1-3.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Bröllopstorget äger Bröllopstorget rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens/företaget nyttjande av tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2. Bröllopstorget äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd på grund av medlemmens/företagets missbruk eller medlemmens/företagets agerande i strid med dessa medlemsvillkor. Inte heller om företagsmedlemskap sägs upp på detta sätt utgår någon ekonomisk kompensation.

5.4 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Bröllopstorget rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2. För företag gäller alltid betalad avtalstid.

6. Betaltjänster

6.1 Vissa extra tjänster eller förmåner är helt eller delvis avgiftsbelagda (s.k. betaltjänster), de är endast tillgängliga mot en avgift under en tidsbegränsad period. Medlemmar/företag och besökare väljer helt frivilligt att nyttja betaltjänster mot en avgift.

6.2 Priset för avgiftsbelagda tjänster och förmåner kan ändras utan varsel. Skulle en prisändring ske under perioden medlemmen, företaget eller besökaren nyttjar betaltjänster fortsätter emellertid tjänsten fungera så länge som den är betalad för. Betaltjänsten går inte att återkalla/avbeställa under den period den är tecknad för.

6.3 Om Bröllopstorget raderar medlem/företag på grund av överträdelse av medlemsvillkoren eller att medlem/företag på eget bevåg avslutat medlemskap, förlorar medlemmen/företaget den återstående avgiften från den tidpunkt för utträdet till utlöpandet av betaltjänsten.

7. Överlåtelse

Eftersom medlemskapet är personligt kan medlemmen/företaget inte överlåta det till tredje part. Bröllopstorget äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende tjänster till tredje part.

ANSVARSFÖRHÅLLANDEN FÖR PUBLICERAT MATERIAL

Publicering

Redaktionellt material som publiceras på Bröllopstorget.se regleras i yttrandefrihetsgrundlagen.

Bloggar, kommentarer och forum

Utgivarskapet omfattar inte användargenererat material som t.ex. bloggar, kommentarer och forum. Där är du själv straffrättsligt ansvarig för dina inlägg och Bröllopstorget.se påtar sig inte något ansvar, vare sig civil- eller straffrättsligt för dessa inlägg utöver vad som följer av lag.
Bröllopstorget.se förhandsgranskar inte publicerat material i bloggar, kommentarer eller forum och kan inte göras ansvarigt för innehållet i detta material.
Bröllopstorget.se har ett tillsynsansvar enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Vi tar därför bort inlägg som bryter mot svensk lag eller som vi av andra skäl anser olämpliga. Användare som grovt eller återkommande bryter mot användarvillkoren stängs av.

Det du skriver i dina inlägg får inte:
* Kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
* Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
* Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
* Innebära att du bryter en tystnadsplikt
* Innefatta spridning av datavirus

I dina inlägg får du bara använda sådant material som du själv producerat och har upphovsrätten till, eller material för vilket du fått upphovsrättsinnehavarens tillstånd att distribuera vidare.
Om dina inlägg eller bidrag har ett innehåll som på ett eller annat sätt leder till att Bröllopstorget.se blir skadeståndsskyldigt gentemot tredje part är du skyldig att hålla Bröllopstorget.se skadeslös.

Powered by Labrador CMS