*

Gällande medlemsvillkor

Uppdaterad 13 oktober 2011

Familjeliv Media AB

Valhallavägen 117
115 31 Stockholm

Villkor mellan Familjeliv Media AB (orgnr 556697-6196), nedan kallad Bröllopstorget, och den fysiska person som registrerar medlemskap i Bröllopstorget och dess webbplats (nedan kallad medlem).

1. Allmänt
Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Bröllopstorget och dess webbplats. Bröllopstorget är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom presentationssida, gästbok, bildgalleri, meddelandefunktion m.fl. samt information (nedan gemensamt benämnda "tjänster") kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. De här villkoren gäller för medlemskap i Bröllopstorget.

Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person. Om flera personer nyttjar samma internetabonnemang för Bröllopstorgets tjänster får varje person registrera varsitt medlemskap. Dock samregistreras medlemmar till sitt internetabonnemang i upprätthållningen vilket innebär ett gemensamt straffansvar vid överträdelser.

2. Medlemskap
2.1 Du som vill bli medlem skall registrera de uppgifter som Bröllopstorget efterfrågar. Registrering leder till medlemskap på Bröllopstorget. Genom registreringen godkänner du villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.

2.2 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Bröllopstorget med automatisk databehandling hanterar personuppgifter om medlemmen. Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som medlemmen valt att registrera eller publicera på Bröllopstorget. Såväl person- som adressuppgifter hanteras under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. Erbjudanden och varuprover kan komma från tredje part. Detta kan ske både via e-post och brev om medlemmen godkänt detta. Bröllopstorget är dock alltid avsändare och personuppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part. Medlemmen kan när som helst ändra detta godkännande genom att kontakta Bröllopstorgets support (support@brollopstorget.se).

2.3 Allt material som publiceras av medlemmen via dialogtjänster (för närvarande diskussionsforum, bloggar och annonstjänster) innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Bröllopstorget eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Bröllopstorget accepterar medlemmen att Bröllopstorget använder informationen som publicerats av medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till medlemmen.

2.4 Medlemmen har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknat) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan medlemmen (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, uppgifterna spärras då från sådan användning.

3. Medlemmens ansvar och skyldigheter
3.1 Många av tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare villkor eller regler som medlemmen måste tillgodogöra sig innan tjänsten nyttjas. När dessa tjänster nyttjas godkänner medlemmen ytterligare villkor eller regler som tillämpas för tjänsten.

3.2 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;
- är olagliga i Sverige
- är i strid med tjänstens ytterligare villkor eller regler
- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt
- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter
- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips)

3.3 Vidare ansvarar medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje tjänsts anmälningsfunktion.

3.4 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

4. Bröllopstorgets ansvar och begränsningar
4.1 Bröllopstorget ansvarar för att hålla tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.

4.2 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Bröllopstorget i skälig omfattning bistå medlemmen genom support på e-mail support@brollopstorget.se.

4.3 Bröllopstorget kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom Tjänsterna, dock gör Bröllopstorget sitt bästa för att upprätthålla tjänsterna på bästa sätt. Bröllopstorget tar vidare inget ansvar för medlemmens eller andras användande av tjänsterna eller för information eller data som medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

4.4 Bröllopstorget ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via tjänsterna. Bröllopstorget kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, Bröllopstorgets eller andras tjänster.

4.5 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Bröllopstorget rätt men har ej skyldighet att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Utan varsel äger Bröllopstorget rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Bröllopstorgets bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Bröllopstorget.

5. Giltighetstid och uppsägning
5.1 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta supporten via mailadressen support@brollopstorget.se med följande uppgifter; signatur, e-postadress, namn, adress, telefonnr och födelsenr.

5.2 Vid uppsägning raderas all behandlad information om medlemmen samt tjänster som medlemmen publicerat eller valt att göra tillgängliga, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom diskussionsforumet, kommentarer i andras gästböcker eller bloggar. I undantagsfall kan även sådan information raderas. Dessa uppgifter ska då anmälas till supporten för radering separat och behandlas då enligt de regler och villkor som gäller för varje tjänst. Bröllopstorget kan dock aldrig garantera att allt som medlemmen publicerat via dialogtjänsterna kan raderas.

5.3 I det fall medlemmen missbrukar tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 3.1-3.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Bröllopstorget äger Bröllopstorget rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens nyttjande av tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2. Bröllopstorget äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd pga medlemmens missbruk eller medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

5.4 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Bröllopstorget rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2.

6. Betaltjänster
6.1 Vissa extra tjänster eller förmåner är helt eller delvis avgiftsbelagda (s.k. betaltjänster), de är endast tillgängliga mot en avgift under en tidsbegränsad period. Medlemmar och besökare väljer helt frivilligt att nyttja betaltjänster mot en avgift.

6.2 Priset för avgiftsbelagda tjänster och förmåner kan ändras utan varsel. Skulle en prisändring ske under perioden medlemmen eller besökaren nyttjar betaltjänster fortsätter emellertid tjänsten fungera så länge som den är betalad för. Betaltjänsten går inte att återkalla/avbeställa under den period den är tecknad för.

6.3 Om Bröllopstorget raderar medlem på grund av överträdelse av medlemsvillkoren eller att medlem på eget bevåg avslutat medlemskap, förlorar medlemmen den återstående avgiften från den tidpunkt för utträdet till utlöpandet av betaltjänsten.

7. Överlåtelse
Eftersom medlemskapet är personligt kan medlemmen inte överlåta det till tredje part. Bröllopstorget äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende tjänster till tredje part.

Annat innehåll

Veckans par

Veckans fråga

Vilken årstid vill du eller har du gift dig?

Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.

Senaste artiklar